เพื่อความปลอดภัยแก่ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชน
ไม่มีความคิดเห็น: